Interneta veikala MADWAVE.LV lietošanas noteikumi un distances līgums.

Tīmekļa vietne MADWAVE.LV ir uzņēmuma SIA Magus Pro struktūrvienība. Struktūrvienība reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90012037067.

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi), ir Pircējam un SIA Magus Pro (turpmāk tekstā – Pārdevējs) saistošs tiesisks dokuments, kurā noteiktas Pušu tiesības un atbildība, preces pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas noteikumi.

Distances līgums tiek slēgts starp līdzējiem, Pārdevēju, interneta veikala MADWAVE.LV īpašnieku SIA Magus Pro, Reģ. Nr. 50203007151, PVN maksātāja Nr. LV50203007151, juridiskā adrese: Ceļinieku iela 12-8, Rīga, LV-1005, Latvija un Pircēju, kas iesniedz pasūtījumu un veic pirkumu interneta veikalā MADWAVE.LV.

Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti interneta veikalā MADWAVE.LV, bet neattiecas uz tiem pirkumiem, kas izdarīti Pārdevēja tirdzniecības vietās.

UZMANĪBU! Veicot pasūtījumu interneta veikalā MADWAVE.LV Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis, iepazinies un piekrītiet šī līguma noteikumiem un nosacījumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Jebkura persona ir tiesīga apmeklēt un iepazīties ar interneta veikala MADWAVE.LV saturu.

1.2. Tiesības reģistrēties un pirkt preces interneta veikalā MADWAVE.LV ir tikai:

1.2.1. Rīcības spējīgai fiziskai personai, t.i. pilngadīgai personai, kuras darbības nav ierobežotas ar likumu.

1.2.2. Nepilngadīgai personai no 14 līdz 18 gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumu, kad nepilngadīga persona izmanto savus ienākumus.

1.2.3. Juridiskai personai.

1.2.4. Visiem augstāk minēto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem.

1.3. Pirkumu MADWAVE.LV var veikt tikai reģistrēts Pircējs. Reģistrāciju iespējams veikt vienlaicīgi ar pasūtījuma iesniegšanu.

1.4. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pircējs ir izvēlējies preces interneta veikalā MADWAVE.LV un atzīmējis, ka ir izlasījis, iepazinies un piekrīt Distances līgumam un Iepirkuma grozu nosūta Pārdevējam, nospiežot pogu „Noformēt pirkumu”.

1.5. Pircējam netiks akceptēta preču pasūtīšana MADWAVE.LV, ja viņš nebūs pasūtījuma iesniegšanas formā atzīmējis to, ka ir iepazinies ar Distances līgumu un piekrīt Distances līguma noteikumiem un nosacījumiem.

1.6. Noslēgtos Distances līgumus Pārdevējs neuzglabā, bet tie ir Pircējam pieejami pirms pirkuma veikšanas. Pircējam ir iespējams saglabāt un/vai izdrukāt Distances līgumu.

1.7. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt un papildināt Distances līgumu. Pircējam iepērkoties MADWAVE.LV, tiek piemēroti tā Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā Preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Distances līgumu katrā Pasūtījuma veikšanas reizē.

1.8. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos MADWAVE.LV piedāvājumus vai atcelt/dzēst Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto MADWAVE.LV, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt MADWAVE.LV darba stabilitātei vai drošībai.

1.9. Pārdevējs, ievietojot interneta veikalā MADWAVE.LV attiecīgu paziņojumu, ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt MADWAVE.LV darbību, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju un izpildot pasūtījumus, kuri saņemti līdz attiecīga paziņojuma ievietošanai.

1.10. Preču atlikumiem MADWAVE.LV ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek vairākas reizes dienā.

1.11. Preču attēliem MADWAVE.LV ir informatīva nozīme. Attēli un preces reālais izskats var atšķirties.

2. Komerciālie piedāvājumi un atteikšanās no tiem

2.1. Ikvienam MADWAVE.LV apmeklētājam ir iespēja un tiesības pieteikties komerciālo paziņojumu saņemšanai, piedāvātājā logā „Pierakstīties uz jaunumiem” ievadot un nosūtot savu e-pasta adresi.

2.2. Ikvienam Pircējam, kas ir pieteicies MADWAVE.LV komerciālo paziņojumu saņemšanai, ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiem, nosūtot e-pastu uz orders@madwave.lv vai izmantojot komerciālā paziņojuma teksta beigās esošo saiti.

3. Reģistrācija un personas datu apstrāde

3.1. Iegādājoties preces MADWAVE.LV Pircējam ir nepieciešams reģistrēties, aizpildīt reģistrācijas formu un norādīt Pircēja personas datus: Vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese, tālruņa nr., e-pasts un citi preču piegādei būtiski dati (piem., ārdurvju kods, u.c.), juridiskām personām – vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas un PVN Nr., maksātāja adrese, piegādes adrese, tālruņa nr., e-pasts.

3.2. Pie visiem obligāti iesniedzamo datu ievades logiem ir marķējums sarkanas zvaigznītes veidā. Ievades lauki, pie kuriem nav sarkanas zvaigznītes marķējums ir aizpildāmi pēc Pircēja brīvas izvēles.

3.3. Pircējs ir atbildīgs, lai reģistrācijas formā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie jāatjauno pirms Pasūtījuma veikšanas. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām pusēm tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

3.4. Reģistrējoties un veicot pasūtījumu, Pircējam jāpārliecinās, vai norādītā e-pasta adrese ir aktīva un iesniegta pareizi un bez kļūdām un tajā ir iespējams saņemt e-pasta sūtījumus. Pēc pasūtījuma veikšanas Pircējam ir jāpārbauda savu Pārdevējam norādīto e-pastu. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ja ir nosūtījis pasūtījuma priekšapmaksas rēķinu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs to nav saņēmis.

3.5. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt savus datus vai dzēst savu reģistrāciju MADWAVE.LV bez papildus saskaņošanas, vai atteikties no komerciālās informācijas saņemšanas.

3.6. Reģistrējoties MADWAVE.LV, Pircējs izveido individuālu paroli. Pircējs apņemas paroli uzglabāt drošā vietā un neatklāt to trešajām pusēm. Pircējs pats ir atbildīgs par piekļuves datu drošu uzglabāšanu. Jebkuru personu, kura ielogojas MADWAVE.LV un veic pasūtījumu, izmantojot reģistrētā Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs uzskata par reģistrēto Pircēju.

3.7. Ja Pircējs pazaudē (aizmirst) piekļuves datus MADWAVE.LV, viņam jānosūta paroles atgādinājuma pieprasījums.

3.8. Reģistrējoties MADWAVE.LV, Pircējs piekrīt Distances līgumam un dod tiesības un atļauju minētajiem mērķiem atlasīt, reģistrēt, ievadīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt personas datus, kurus Pircējs sniedz, aizpildot Reģistrācijas formu.

3.9. Pārdevējs ir tiesīgs personu datu apstrādi un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu uzticēt un nodot trešajām personām, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību un komerciālo paziņojumu izsūtīšanu.

3.10. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi tik, cik tas nepieciešams, identificējot Pircēju, informētu par darījumu, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātās summas, naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Distances līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus MADWAVE.LV piedāvājumus, nodrošinot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteikto. Apstrādājot un glabājot personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

3.11. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

3.12. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Distances līgumā noteiktos gadījumus.
3.13. Pircējam ir tiesības pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, apturēt savu personas datu apstrādi, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu vai Distances līgumu.

4. Preču cenas

4.1. Visas preču cenas interneta veikalā MADWAVE.LV norādītas eiro. Cenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Piegādes izmaksas nav iekļautas cenā.

4.2. Pie precēm norādītas mazumtirdzniecība cenas. Nosvītrotās ir preces cena faktiskajā tirdzniecības vietā, veikalā. Preces cena interneta veikalā MADWAVE.LV ir līdz 10% zemāka par preces cenu faktiskajā tirdzniecības vietā.

4.3. Spēkā ir tā cena, kura norādīta MADWAVE.LV pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.4. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt preču cenas interneta veikalā MADWAVE.LV.

5. Pasūtījumu veikšana

5.1. Preču atlikumiem MADWAVE.LV ir informatīvs raksturs, to atjaunošana notiek vairākas reizes dienā. Tāpēc var būt situācija, kad Pircēja izvēlētā prece nav vai nav pietiekamā daudzumā. Ja Pircēja izvēlētā prece nebūs pieejama vai nebūs vajadzīgajā daudzumā, ar Pircēju sazināsies MADWAVE.LV darbinieks un piedāvās tās aizvietošanu ar līdzvērtīgu preci vai saņemšanu līdz ar jaunu preču pievedumu.

5.2. Pircējs izvēlas preci MADWAVE.LV preču katalogā un, ja prece ir pieejama, tad spiež pogu PIRKT.

5.3. Nospiežot pogu PIRKT, prece tiks ievietota iepirkumu grozā un Pircējs var turpināt iepirkties vai doties uz Iepirkumu grozu;

5.4. Iepirkumu grozā var norādīt un mainīt preces nepieciešamo daudzumu, pārrēķināt cenu, iztukšot visu iepirkumu grozu, dzēst atsevišķas pozīcijas, doties atpakaļ uz preču katalogu vai pirkt preci;

5.5. Izvēloties pirkt preci, tiek piedāvāta iespēja ieiet sistēmā kā jau reģistrētam lietotājam vai aizpildīt reģistrācijas informāciju kā jaunam lietotājam;

5.6. Ja Pircējam ir atlaižu kupons ar kodu, tad Pircējs pirkumam var pievienot atlaižu kupona kodu, ievadot to speciālā ievades laukā zem nosaukuma “Ievadīt kupona kodu”. Kad kods ievadīts, tad ir jāspiež poga “Izmantot kuponu”. Sistēma automātiski pārrēķinās cenu ar pievienoto atlaidi. Kupona kods var nedarboties gadījumos, ja precei jau ir iestatīta kāda no atlaižu opcijām, piem., tā jau ir akcijas prece ar speciālo cenu. Kupona kodi ir lojalitātes politikas bonusi, ko katrs Pircējs vai Pircēju grupa individuāli var saņemt no Pārdevēja. Atsevišķos gadījumos ar mērķi veicināt pārdošanas apjomus atlaižu kupona kodi var tikt publicēti arī sociālajās saziņas vietnēs vai citā publiskā telpā.

5.7. Interneta veikalā MADWAVE.LV darbojas arī atlaižu sistēma. Atlaides var tikt piemērotas atsevišķām precēm, preču grupām, iepirkumu groza kopējai vērtībai, atsevišķiem pircējiem, pircēju grupām u.t.t. Sistēma automātiski aprēķinās un pievienos atlaidi Pircēja iepirkumu grozam, ja tas atbildīs kādam no atlaižu politikas nosacījumiem. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt atlaides precēm un preču grupām interneta veikalā MADWAVE.LV.

5.8. Nākamais solis pirms pasūtījuma iesniegšanas Pircējam ir jāizvēlas preces piegādes metode un tad jāspiež poga “Veikt pasūtījumu”.

5.9. Nākamais solis ir apmaksas veida izvēle: maksājums ar kredītkarti, maksājums no internetbankas, Pay Pal vai maksājums ar bankas pārskaitījumu (Direct Bank Transfer). Kad tas ir izdarīts jāspiež poga “Pasūtīt”.

5.10. Pasūtījums ir iesniegts. Pēc pasūtījuma iesniegšanas, Pircējs saņems uz savu e-pastu apstiprinājumu par pasūtījuma veikšanu. Šis ir MADWAVE.LV sistēmas automātiski ģenerēts un nosūtīts paziņojums.

6. Apmaksas veidi un termiņi

6.1. Maksājums ar kredītkarti.

6.1.1. Iespēja norēķināties ar visa veida MasterCard, Maestro un VISA kartēm. Pasūtījums tiek komplektēts un nosūtīts 24 stundu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas. Ja pasūtījums iesniegts brīvdienās vai svētku dienās, tad komplektēšana un nosūtīšana notiek nākamajā darba dienā.

6.2. Maksājums no internetbankas.

6.2.1. Pasūtījums tiek komplektēts un nosūtīts 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas vai pirmajā darba dienā pēc brīvdienām vai svētku dienām.

6.3. Visi maksājumi ar kredītkartēm un maksājumi no internetbankas tiek pāradresēti un veikti no maksājumu sistēmu apkalpojošās puses interfeisa.

6.4. Maksājums ar PayPal.

6.4.1. Pircējam ir jābūt aktīvam PayPal kontam. Pircējs var veikt maksājumu ar savu kredītkarti arī tad, ja Pircēja PayPal kontā nav līdzekļu.

6.4.2. Pircēja veiktais maksājums tūlīt nonāk Pārdevēja PayPal kontā. Pasūtījums tiek komplektēts un nosūtīts 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas vai pirmajā darba dienā pēc brīvdienām vai svētku dienām.

6.5. Maksājums ar bankas pārskaitījumu.

6.5.1. Pēc maksājuma iesniegšanas nākamo 24 stundu laikā (neskaitot brīvdienas vai svētku dienas) uz Pircēja e-pastu tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins. Priekšapmaksas rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

6.5.2. Priekšapmaksas rēķins ir jāapmaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no izrakstīšanas datuma. Veicot apmaksu, obligāti ir jānorāda priekšapmaksas rēķina numurs. Ja pircējs nav veicis apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, tad Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji anulēt pasūtījumu un atcelt preces rezervāciju. Pārdevējs par to paziņo Pircējam nosūtot attiecīga satura e-pastu.

6.5.3. Pircējs var saņemt Preces tikai pēc tam, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par precēm savā bankas kontā. Pasūtījums tiek komplektēts un nosūtīts 24 stundu laikā pēc maksājuma saņemšanas vai pirmajā darba dienā pēc brīvdienām vai svētku dienām.

6.6. Gadījumā, ja interneta veikala MADWAVE.LV preču atlikumi nesakritīs ar reālo situāciju vai neskaidrību gadījumā, MADWAVE.LV darbinieks sazināsies ar Pircēju pēc iespējas ātrāk.

6.7. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt apmaksas veidus.

7. Pasūtījumu apstrāde un komplektēšana

7.1. MADWAVE.LV veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no 10:00 līdz 20:00.

7.2. Darba dienās līdz 18:00 saņemtie pasūtījumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, bet pēc 18:00 un brīvdienās saņemtie pasūtījumi tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.

7.3. Pārdevējs rūpēsies, lai jebkurš Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā. Ja pasūtīto preču nav vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces, par to brīdinot Pircēju. Tādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai risinātu šo jautājumu.

8. Preču piegāde

8.1. Preces Pircējam tiek piegādātas Latvijas, Eiropas Savienības u.c. valstu teritorijā. Preces piegādā Omniva kurjerpasts vai tās piegādā Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers) Pircēja norādītajā adresē.

8.2. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. (izņemot Noteikumu punktu 8.4.) Piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan arī atkarīga no Pircēja pasūtīto Preču vērtības vai svara, piegādes vietas. Maksas piegāde ar Kurjeru visā Latvijā pēc Kurjera izcenojuma.

8.3. Preču piegādes maksa tiek automātiski pievienota Pircēja iepirkumu grozam.

8.4. Visiem pasūtījumiem, kuru summa ir virs 50.00 EUR piegāde ir bez maksas.

8.5. Pircēja pasūtītās un apmaksātās preces tiek piegādātas Pircēja norādītajā piegādes adresē. Pircējs var norādīt atšķirīgu piegādes adresi no maksāšanas adreses. Pircējs kā saņēmēju var norādīt citu personu. Ja saņēmējs būs cita persona, tad pasūtījuma noformēšanas formā ir jānorāda cits preču saņēmējs.

8.6. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces izvēlētajā laika posmā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku.

8.7. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu neievērošanu, ja Preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

8.8. Pircējam kopā ar preci tiek nosūtīts pirkumu apstiprinošs dokuments, pavadzīme un atteikuma veidlapa.

8.9. Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbaudīt sūtījuma stāvokli un atbilstību pasūtījumam.

8.10. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

8.11. Piegāde ar Omniva kurjerpastu notiek atbilstoši Omniva kurjerpastu piegādes noteikumiem. Pircējam kopā ar preci tiek nosūtīts pirkumu apstiprinošs dokuments, pavadzīme un atteikuma veidlapa. Piegādes termiņš 1-2 darba dienas.

8.12. Piegāde ar kurjeru. Pircējam kopā ar preci tiek nosūtīts pirkumu apstiprinošs dokuments, pavadzīme un atteikuma veidlapa. Par Preces saņemšu Pircējs parakstās piegādes dokumentā, norādot iebildes par iepakojumu un precēm, ja tiek konstatēta kāda neatbilstība. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai saņēmējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 10 (desmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti. Piegādes termiņš 1-2 darba dienas.

8.13. Ja pēc Preču saņemšanas Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs, nosūtot attiecīgu ziņojumu uz norādīto Pārdevēja e-pastu: orders@madwave.lv vai zvanot uz atbalsta dienesta tālruni: +371 28386080.

8.14. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt piegādes veidus un piegādes maksu.

9. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

9.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma interneta veikalā MADWAVE.LV) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

9.1.1. tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

9.1.2. tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

9.1.3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

9.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda un paraksta piegādes dokumentam pievienoto atteikuma veidlapu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz e-pastu: orders@madwave.lv.

9.3. Pircējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja faktiskajā adresē Raiņa ielā 1, Jelgavā (darbdienās no 10:00 līdz 18:00). Atteikumu var iesniegt arī kopā ar atgriežamo preci.

9.4. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, 10 (desmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot preces cenu uz Pircēja norādīto bankas kontu.

9.5. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

9.6. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja saskaņā ar 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 punktu 14.1, preces vērtība ir samazināta, tai skaitā:

9.6.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;

9.6.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

9.7. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

9.8. Izdevumus preču nogādei līdz Pārdevējam sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem). Ja Pircējs vēlas atdot preces to piegādes laikā, tās jāatdod to piegādājošajam Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), aizpildot atteikuma veidlapu.

10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Visām MADWAVE.LV pārdodamām precēm ir ražotāja noteikta garantija.

10.2. Pārdodamo preču apraksti un kopšanas instrukcijas ir norādītas Preces aprakstā pie katras Preces.

10.3. Pārdevējs neatbild par to, ka MADWAVE.LV attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem var atšķirties no reālo preču lieluma, formas un krāsas. Preču attēliem ir informatīvs raksturs.

11. Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

11.1. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja faktiskajā adresē Brīvības iela 121, Rīga, LV-1012 (darba dienās no 10:00 līdz 18:00) un tas tiek izskatīts spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un termiņos.

11.2. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

12.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot MADWAVE.LV sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus.

ATTEIKUMA NOTEIKUMI

LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, e-pastu) mūs – SIA „Magus Pro”, Reģ. Nr. 50203007151,  juridiskā adrese: Ceļinieku iela 12-8, Rīga, LV-1005 vai faktiskā adrese Raiņa iela 1, Jelgava, LV-3200; tālr. +371 28386080; e-pasts: orders@madwave.lv ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot šīs lapas kājenē pievienotās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Jūs varat iesniegt arī atteikumu uzrakstītu brīvā formā.
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „Magus Pro” faktiskajā adresē: Raiņa ielā 1, Jelgavā, LV-3200, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas (maksimālās izmaksas, ja preci nevar atpakaļ nosūtīt pa pastu varētu būt aptuveni 10.00 EUR).

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece
pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Lai vienotos par preču atgriešanu, lūdzam aizpildīt atteikuma lapu un sazināties ar mums, rakstot mums vai zvanot pa tālruni (+371) 28386080. Jānorāda pasūtījuma numurs (order ID un datums).

Izņēmumi, kad patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības

MK 255 22.punkts – gadījumi, kuros patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības:

 1. Pakalpojuma sniegšana pilnībā pabeigta – ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar patērētāja piekrišanu
 2. Uzsākta digitālā satura piegāde – ja digitālā satura piegāde uzsākta ar patērētāja piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu
 3. Cena un finanšu tirgus svārstības – preces vai pakalpojuma cena atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, ko tirgotājs nevar kontrolēt
 4. Individualizēta vai personalizēta prece – izgatavota pēc individuāliem patērētāja norādījumiem
 5. Preces bojāšanās risks – prece ātri bojājas
 6. Preces derīguma termiņš – precei tuvojas derīguma termiņa beigas
 7. Piegāde un preces sajaukšanās – piegādes rezultātā prece neatgriezeniski sajaucas ar citām lietām
 8. Veselības un higiēnas apsvērumi – atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ
 9. Atvērts preces iepakojums – audio, video ieraksti, datorprogrammas
 10. Laikrakstu, žurnālu piegāde, izņemot abonēšanu ( no distancē slēgta abonēšanas līguma ir iespējams atteikties)
 11. Izsoles pirkums – līgums noslēgts izolē
 12. Noteiktā laikā vai laika posmā sniedzami pakalpojumi: izmitināšanas pakalpojumi (izņemot dzīvojamo telpu īri), preču (kravas) pārvadāšanas pakalpojumi, transporta līdzekļu īre, ēdināšanas pakalpojumi, izklaides pakalpojumi.

Atteikuma tiesību veidlapa

Atteikuma tiesības

Izņēmumi

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Noteikumi par distances līgumu

PASŪTĪJUMU APSTRĀDE UN PIEGĀDE

Pasūtījumu apstrāde un piegāde, t.sk. komplektēšana tiek veikta darba dienās no 10:00 līdz 18:00.

Praktiski visi pasūtījumi tiek apstrādāti maksimāli ātri, process neaizņems ilgāk par vienu darba dienu. Mēs sekojam līdzi preču atlikumiem mūsu interneta vietnē, taču, ja kāda no pasūtītajām vienībām nebūs pieejama, un, lai Tava pasūtījuma komplektēšanā veiktu nepieciešamās izmaiņas, mēs Tevi par to informēsim pēc iespējas ātrāk.

Mūsu interneta veikalā ir pieejami divi preču piegādes veidi: piegāde ar kurjeru un Omniva kurjerdienestu. Mūsu preces ir vieglas un neaizņem daudz vietas. To izmaksas nebūs augstas.

Kurjers. Piegādi veic velokurjers vai mūsu darbinieks un preces piegādā tikai Rīgas pilsētas robežās. Kurjers sazināsies ar Tevi, lai precizētu piegādes vietu un laiku. Piegādes laiks 1 darba diena jeb nākamā diena pēc pasūtījuma nodošanas. Ja atsūtīsi mums uz e-pastu maksājuma apstiprinājumu, tad piegāde ir iespējama tajā pašā dienā.

Omniva. Piegāde ar Omniva kurjerdienestu būs līdz Tava nama durvīm. Pirms piegādes Omniva kurjers sazināsies ar Tevi, lai precizētu piegādes vietu un laiku. Piegādes laiks 1 darba diena jeb nākamā diena pēc pasūtījuma nodošanas. Piegādes izmaksas sākot no 3.50 €.

Bezmaksas piegāde. Visiem pasūtījumiem virs 50.00 € piegāde ir bez maksas.

PRIVĀTUMA POLITIKA

Interneta veikala “MADWAVE.LV” Privātuma politika

1. “MADWAVE.LV” (SIA “Magus Pro”, reģ. nr. 50203007151, juridiskā adrese – Ceļinieku iela 12-8, Rīga, LV-1005, sruktūrvienība) (turpmāk – MADWAVE.LV), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā MADWAVE.LV apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko MADWAVE.LV ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat MADWAVE.LV pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

3. MADWAVE.LV informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes MADWAVE.LV paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni MADWAVE.LV, SIA „Magus Pro” vai jebkura trešā persona, kas darbojas MADWAVE.LV vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

4.3. MADWAVE.LV apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

4.4. IP adreses;

4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu MADWAVE.LV interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

5.SIA “Magus Pro” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana

Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana

Biznesa plānošanai un analītikai

Personāla atlase un vadība

Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei

Jaunumu izsūtīšana

6. SIA “Magus Pro” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde

Leģitīmās intereses nodrošināšanai

Līguma noslēgšanai vai izpildei

Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

7. SIA “Magus Pro” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Magus Pro” var realizēt savas leģitīmās intereses;

kamēr SIA “Magus Pro” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

8. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “Magus Pro” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc SIA “Magus Pro” izmanto sīkdatnes?

9. SIA “Magus Pro” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

10. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “Magus Pro” leģitīmā interese.

11. SIA “Magus Pro” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “Magus Pro” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

12. SIA “Magus Pro” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.budoshop.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

13. SIA “Magus Pro” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

14. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).

15. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

16. Likumā noteiktos gadījumos SIA “Magus Pro” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “Magus Pro” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

17. SIA “Magus Pro” interneta vietnē www.budoshop.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM, IZŅEMOT PASŪTĪJUMUS, KURI VEIKTI AR APMAKSAS VEIDU “LĪZINGS” UN KUR JĀPĀRBAUDA PERSONAS DATI.

18. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

19. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “Magus Pro” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:

rakstveidā, iesniedzot elektronisku pieteikumu uz e-pastu orders@madwave.lv;

20. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

21. SIA “Magus Pro” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

22. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

23. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: orders@madwave.lv

24. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

25. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: orders@madwave.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.

Izmaiņas Privātuma politikā

26. SIA “Magus Pro” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē MADWAVE.LV

Atteikuma tiesību veidlapa:

Close Menu